Verkoopsvoorwaarden

1) Volar Vliegenramen is een product van Qualifly BV.

2) Al onze leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend door onderhavige voorwaarden

beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende verkoops- of leveringsvoorwaarden van andere

contractpartijen.

Door ondertekening van de bestelbon erkent de medecontractant van onderhavige

voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

3) Bestelling: de bestelling van werken of goederen en de wijzigingen daaraan kunnen slechts aan de

hand van een ondertekende bestelbon of een voor akkoord ondertekend bestek worden bewezen,

met uitsluiting van andere bewijsmiddelen van gemeen recht. Bij elke bestelling zal een voorschot van

30% dienen betaald te worden, behoudens andersluidende overeenkomst.

4) Registratie B.T.W.: het B.T.W.-registratienummer van onze klanten, dat vermeld staat op onze

handelsdocumenten, zal in aanmerking genomen worden voor onze jaarlijkse B.T.W.-aangifte. Indien

wij 10 dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht ontvangen, zullen wij het vermelde

nummer als juist beschouwen en als dusdanig in onze aangifte vermelden.

5) Leveringstermijn: alle opgegeven leverings- of opleveringstermijnen, worden slechts te informatieven

titel medegedeeld, zonder dat daaruit voor de BV Qualifly enige verbintenis of aansprakelijkheid

voortvloeit.

Zelfs zo in afwijking van hetgeen in het eerste lid van dit artikel werd bepaald, toch een vaste

datum voor levering of oplevering wordt toegestaan, kan deze datum worden verplaatst in functie

van de werkplanning van de BV Qualifly, zonder dat de medecontractant uit dien hoofde op enige

vergoeding kan aanspraak maken.

6) Wanprestatie: van de koper: zo de medecontractant na ondertekening van de bestelbon op het bestek

een einde wenst te stellen aan de overeenkomst, is de BV Qualifly gerechtigd naar eigen inzicht de

uitvoering van de overeenkomst te vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoopprijs te vorderen

van alle door haar gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opmeten en opstellen van

het bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30% van het op de

bestelbon of het bestek vermelde totaalbedrag.

7) Overmacht en belemmeringen: indien de fabriek, van wie wij de goederen betrekken, door welke

oorzaak ook in gebreke blijft, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk. Ieder geval van heirkracht in het

algemeen, zoals o.a. staking, onlusten, mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en

watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in de aanvoer e.a., geeft ons recht de uitvoering

van het contract of de bestelling te schorsen, zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen, zonder

verplichting tot schadevergoeding.

Wij behouden ons eveneens het recht voor zonodig de verkoop te ontbinden, in geval van wijziging

in de toestand van de koper: overlijden, ontzetting, collocatie of andere bekwaamheidsbeperking,

kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faling, publicatie van protest,

ontbinding of wijziging van een vennootschap enz.

BV Qualifly heeft recht op schadevergoeding in de gevallen voorzien van de Wet.

8) Eigendomsoverdracht: alle geleverde goederen, zelfs zo zij worden geïncorporeerd, blijven het

exclusieve eigendom van de BV Qualifly, tot de volledige betaling van de factuur.

9) Opschorten van de levering: BV Qualifly blijft te allen tijde de gerechtigd alvorens af te

leveren of met levering voort te gaan, bank of hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de

betalingsverrichtingen van de koper te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke worden

overeengekomen. Zolang de koper aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, zijn wij niet

tot leveringen of prestaties verplicht.

10) Klachten: behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en werken

geacht te worden aanvaard door de medecontractant. Alle protesten voor zichtbare gebreken dienen te

geschieden onmiddellijk bij levering de goederen of werken. Tegen verborgen gebreken dient te worden

geprotesteerd binnen de acht dagen na levering. Alle protesten dienen te geschieden bij aangetekend

brief. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen

betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde

en slecht erkende goederen of werken of kosteloze vervanging van deze goederen of werken, ter

uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (bv. vergoeding van indirecte schade). Iedere

verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines,

installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schadevergoeding met professioneel karakter, te

wijten aan een vergissing in de levering, een gebrek of een gemis aan overeenstemming van de

geleverde koopwaren of werken, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn wij

immers slechts gehouden, naar eigen keuze, ofwel de geleverde koopwaren of werken terug te nemen

tegen de verkoopprijs, ofwel eenvoudigweg de gezegende koopwaren of werken te vervangen.

11) Betaling: alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BV Qualifly.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, brengen de facturen van rechtswege en zonder

ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 12%. Bij wanbetaling van een factuur, vervallen van

rechtswege alle openstaande facturen, ongeacht eventuele toegestane betalingstermijnen. Tevens

vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen. Bij gebreke aan betaling van de facturen,

verhoogd met de verschuldigde interesten, binnen de veertien dagen na ingebrekestelling, is de

debiteur van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag,

met een minimum van 40 euro.

12) Wissels, cheques, postmandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg,

noch afwijking van een der algemene voorwaarden.

Garantie: er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op garantie zolang de factuur niet integraal

vereffend is.

13) Betwistingen: ingeval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te Antwerpen uitsluitend

bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepalingen van het Gerechtlijk Wetboek aan de Vrederechter

toekomt, zal de Vrederechter van het 1┬░ kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.